หอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า และนายทะเบียน ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528  และเป็นสมาชิกหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528

ในปีที่ได้ก่อตั้ง มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพียงจำนวน 42 ราย โดยมี นายชวน  ภูเก้าล้วน  เป็นประธานคนแรก และตั้งแต่เริ่มที่ได้มีการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดกระบี่  นายชวน ภูเก้าล้วน ก็ได้เสียสละให้ใช้อาคารพาณิชย์ 1 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เป็นที่ทำการโดยไม่คิดค่าเช่า ต่อมาในปี 2533     ได้มีโครงการก่อสร้างสำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่ ให้เป็นของตนเองอย่างถาวร โดยนายชวน  ภูเก้าล้วน      ได้บริจาคเงินก้อนแรกเพื่อการดังกล่าว จำนวน 100,000 บาท  คณะกรรมการบริหารในสมัยนายสัญญา     เกี่ยวข้อง เป็นประธาน ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และได้มีมติตกลงซื้ออาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา เป็นที่ทำการ และได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 โดยมีนายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ หอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดกระบี่ มีสมาชิก จำนวน 318 ราย  ซึ่งนับได้ว่ามีสมาชิกทุกสาขาอาชีพ และทุกอำเภอ นับตั้งแต่ปีที่ได้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดกระบี่ มีประธานคณะกรรมการบริหาร รวม 7 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งในห้วงเวลาดังนี้

1. นายชวน ภูเก้าล้วน (ผู้ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดกระบี่)
    ดำรงตำแหน่ง 10 เมษายน  2528 - 15 เมษายน 2532 

2. นายพิเชษฐ  พันธุ์วิชาติกุล 
   ดำรงตำแหน่ง   16  เมษายน  2532 - 22 เมษายน 2536

3. นายสุทัศน์ เหล่าสกุล
   ดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน  2536 - 23 เมษายน 2538

4. นายสัญญา เกี่ยวข้อง
   ดำรงตำแหน่ง   24 เมษายน  2538 - 27 เมษายน 2542

5. นายธรรมศักดิ์ ภูพันธ์วิวัฒน์
   ดำรงตำแหน่ง   28 เมษายน  2542 - 23 มีนาคม  2546 

6. นายสฤษฏ์พงษ์   เกี่ยวข้อง
    ดำรงตำแหน่ง   23  มีนาคม  2546 - 26  มกราคม  2548

7. นายวัฒนา    ธนาศักดิ์เจริญ
    ดำรงตำแหน่ง   27  มกราคม  2548 - 26 พฤษภาคม 2552

8. นายภูวดิท    ปรีชานนท์
     ดำรงตำแหน่ง   27 พฤษภาคม  2552  -   2555

9. นายเปล่งยศ สกลกิตติวัฒน์
     ดำรงตำแหน่ง 2556 - 2559

10.นายสิริธร จุลชู
      ดำรงตำแหน่ง 2560 - 2564

11.นายนัทที อิศราลักษณ์
     ดำรงตำแหน่ง 2564 - ปัจจุบัน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอการค้าจังหวัดกระบี่
หอการค้าจังหวัดกระบี่
The Krabi Chamber of Commerce

ที่ตั้งสำนักงาน
1/23-24  ถนนวัชระ  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   81000
โทรศัพท์  075-700204   โทรสาร 075-700205
สัญลักษณ์
เครื่องหมายเป็นรูปโล่ ด้านในมีรูปเรือสำเภา หัวเป็นพญานาค ใบเรือมีสีธงชาติไทย มีพื้นน้ำอยู่ด้านล่าง   ด้านซ้ายมือมีอักษรภาษาไทยว่า “หอการค้าจังหวัดกระบี่”ด้านขวามือมีอักษรภาษาอังกฤษว่า The Krabi Chamber of Commerce”

คำขวัญ
ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

ปีก่อตั้ง
10 เมษายน 2528

วันทำงาน
วันจันทร์- ศุกร์   เวลา 08.30 -17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์)

ภารกิจที่สำคัญ
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ประกอบการ
2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
3. ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ
4. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่จังหวัด หอการค้าไทย และรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
5. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้ากับทางราชการ