สำนักงานเลขาธิการ

นายสิริธร จุลชู
SIRITORN JULCHOO
กรรมการเลขาธิการ

นางสาวปัณณรัศม์ วริศสินโตสกุล
BHANNARAS WARISSINTOSAKUL
กรรมการรองเลขาธิการ

นายศรัณย์ ภูพันธ์วิวัฒน์S
ARUN PUPUNWIWAT
กรรมการรองเลขาธิการ

นายไพฑูรย์ ล่องเพ็ง
PAITOON LONGPENG
ผู้จัดการ

นางสาว พรพิมล ขาวเหลือง
PORNPIMON KHAWLEUNG
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาว ศรีสุดา คลองรั้ว
SRISUDA KLONGRUA
การบัญชี/การเงิน

นาย ทศพล ชัยฤทธิ์
THODSAPOL CHAIRIT
เจ้าหน้าที่ IT

กลุ่มงานการงานการเกษตร/ประมง
 • น.ส.ปรีญา จิวะนันทประวัติ
 • นายไชยสิน เบญจอริยกุล
 • นายเอกชัย กิตติธรกุล
กลุ่มงานอุตสาหกรรม/คมนาคม ขนส่ง
 • นายประยุทธ เอี่ยวภู่
 • นายนัทที อดิศราลักษณ์
 • นายวีรภัสร์ จันทโร
กลุ่มงานการท่องเที่ยว/สิ่งแวดล้อม/ต่างประเทศ
 • นางพัชรา พูลโภคผล
 • นายศรัณย์ ภูพันธ์วิวัฒน์
 • นางสาววิภาดา ธนาศักดิ์เจริญ
 • นางจันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์
กลุ่มงานพาณิชยกรรม/ SMEs/OTOP
 • นายกิตติ ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
 • นายไชยสิน เบญจอริยกุล
 • นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์
 • นายศุภทัต อภิรติธรรม
กลุ่มงานการเงิน/การลงทุน/อสังหาริมทรัพย์
 • นายวิริยะ รัชตวิศาลไกร
 • นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์
 • นายเอกชัย กิตติธรกุล
กลุ่มงานสังคม/การศึกษาวัฒนธรรม/กีฬา
 • นายเจริญกิจ คณนาธรรม
 • นางสาวปัณณรัศม์ วริศสินโตสกุล
 • นายศรัณย์ ภูพันธ์วิวัฒน์
กลุ่มงานประสานงานภาครัฐ – เอกชน
 • นางสาวทัศณี เอื้อวงษ์ชัย
 • นางสาวปัณณรัศม์ วริศสินโตสกุล
 • นายรัฐนันท์ เบิกนา
 • นายพัชรวัฒน์ ตั้งคำกุลเศรษฐ์