นายนัทที อดิศราลักษณ์
NATTEE ADISSARALAK

ประธานกรรมการการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่

นายวีรภัสร์ จันทโร
VEERAPAT JANTARO

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานการท่องเที่ยว/สิ่งแวดล้อม/ต่างประเทศ

นายเจริญกิจ คณนาธรรม
CHAROENKIT KANANATHAM

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานสังคม/การศึกษาวัฒนธรรม/กีฬา

นายกิตติ ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
KITTI NUTTAVUTTISTI

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานพาณิชยกรรม/SMEs/OTOP

น.ส.ปรีญา จิวะนันทประวัติ
PREEYA JIVANANTAPRAVAT

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานการงานการเกษตร/ประมง

นายประยุทธ เอี่ยวภู่
PRAYUT EAIPOOW

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานอุตสาหกรรม/คมนาคม ขนส่ง

นางสาวทัศณี เอื้อวงษ์ชัย
TASSANEE AUEWONGCHAI

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานประสานงานภาครัฐ – เอกชน

นายวิริยะ รัชตวิศาลไกร
VIRIYA RATAVISANKAI

รองประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
ประธานกลุ่มงานการเงิน/การลงทุน/อสังหาริมทรัพย์

นายเดชาธร ขอบุตร
DECHATHORN KHORBOOT

กรรมการเลขานุการ

นางสาวธนิตา เรืองสงค์
THANITA RUANGSONG

กรรมการรองเลขาธิการ
เลขาธิการกลุ่มงานการท่องเที่ยว/สิ่งแวดล้อม/ต่างประเทศ
ประธานกลุ่มงานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC กระบี่

นายวงศกร ลิ่มตระกูล
Wongsakorn Limtrakul

กรรมการรองเหรัญญิก
รองประธานกลุ่มงานประสาน

นางสาววิภาดา ธนาศักดิ์เจริญ
VIPADA THANASAKCHAROEN

กรรมการเหรัญญิก

นายไชยสิน เบญจอริยกุล
CHAISIN BENCHARIYAKUN

กรรมการนายทะเบียน
รองประธานกลุ่มงานสังคม/การศึกษาวัฒนธรรม/กีฬา
เลขาธิการกลุ่มงานพาณิชยกรรม/SMEs/OTOP

นายศรัณย์ ภูพันธ์วิวัฒน์
SARUN PUPUNWIWAT

กรรมการ
เลขาธิการกลุ่มงานสังคม/การศึกษาวัฒนธรรม/กีฬา

นายพัชรวัฒน์ ตั้งคำกุลเศรษฐ์
PHACHARAWAT TANGKHANKULSES

กรรมการ
รองประธานกลุ่มงานประสานงาน ภาครัฐ – เอกชน
เลขาธิการกลุ่มงานสังคม/การศึกษา วัฒนธรรม/กีฬา

นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์
EKKAPONG CHOKCHAIVITAT

กรรมการ
รองประธานกลุ่มงานพาณิชยกรรม/SMEs/OTOP

นายเฉลิมศักดิ์ ตั้งชีววัฒนกุล
CHALERMSAK TANGCHIVAWATTANAKUL

กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการกลุ่มงานอุตสาหกรรม/คมนาคมขนส่ง
เลขาธิการกลุ่มงานพาณิชยกรรม/SMEs/OTOP

นางสาวสุวดี สืบชนะ
SUWADEE SOBCHANAH

กรรมการ
เลขาธิการกลุ่มงานการงานการเกษตร/ประมง

นายพลวัต ณ นคร
POLAWAT NA NAGARA

กรรมการ
เลขาธิการกลุ่มงานการเงิน/การลงทุน/อสังหาริมทรัพย์
เลขาธิการกลุ่มงานการท่องเที่ยว/สิ่งแวดล้อม/ต่างประเทศ

นายสุพเจตน์ สินธุนนท์
SUPPHAJATE SINTHUNONT

กรรมการ
รองประธานกลุ่มงานการงานการเกษตร/ประมง

นายประสาน โลหะจรีกุล
PRAAN LOHAJAREEKUL

กรรมการ
รองประธานกลุ่มงานการเงิน/การลงทุน/อสังหาริมทรัพย์